Vedtektene

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND – STAVANGER
(Stavanger Døveforening)

§ 1. Navn
Norges Døveforbund – Stavanger er en sammenslutning av døve, sterkt tunghørte og hørende i Sør-Rogaland.
Denne foreningen er en fusjon av tidligere Stavanger Døveforening, stiftet 9. desember 1900 og Sandnes døveforening, stiftet 11. november 1951, der det nye fellesnavnet ble vedtatt på den nye foreningens første ekstraordinære årsmøtet 19. september 2013, med den eldste dato som gjeldende stiftelsesdato.
Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF).

§ 2. Formål
Norges Døveforbund – Stavanger er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i Sør-Rogaland. Målet for foreningens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet. Norges Døveforbund – Stavanger er en språkpolitisk organisasjon og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet.

§3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i foreningen, og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i organisasjonen. Bare medlemmer som ikke skylder medlemskontingent pr. 01.01 dette året har stemmerett på årsmøtet/ekstra ordinære årsmøter, og kan velges til tillitsverv og til representasjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt.
Alle medlemmene plikter å følge foreningens vedtekter og bestemmelser, og de vedtak som styret/årsmøtet fatter. Styret har rett til å utelukke medlemmer som tross advarsel opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglement. Utelukket medlem har rett til å forelegge sin sak for årsmøtet. Inn- og utmelding skal skje skriftlig til NDF.

§4. Æresmedlemskap
Styret kan, etter forslag fra medlemmer eller på eget initiativ, utnevne personer som ved oppofrende innsats eller på en annen måte har gjort seg fortjent av foreningen. Som tegn på utnevnelser tildeles æresmedlemmene foreningens æresmedalje og æresdiplom. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men beholder medlemsrettigheter.

§5. Medlemskontingent
Medlemskontingent fastsettes av NDFs landsmøte.

§6. Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes hvert år i februar/mars måned. Det innkalles av foreningsstyret med 8 – åtte – ukers varsel, og kunngjøres ved oppslag i
foreningens lokale, i Døves Tidsskrift, tekst-tv på NRK1, Facebook og foreningens
webside.

Møtet er vedtaksdyktig når innkallingen er skjedd på foreskreven måte, uansett
fremmøtet. Aldersgrense for stemmeretten er 15 år.
Valg og andre saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt valg på foreningslederen
som krever absolutt flertall, vedtektsendringer som krever kvalifisert flertall. Valg skal
foregå skriftlig hvis det er flere enn ett forslag. I tilfelle stemmelikhet ved valg, anvendes
bundet omvalg.

Årsmøtet behandler:
1. Valg av:
a) møteleder
b) to referenter
c) protokollkomite på 2 personer
d) tellekorps på 2 personer
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Beretning for foreningen som samlet skal utdeles minst 2 uker før årsmøtet.
4. Regnskap for foreningen, i revidert stand, som utdeles sammen med beretningen.
5. Innkomne saker (forslag), som må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
For vedtektsforslag er fristen 6 uker.
6. Budsjettforslag.
7. Valg, under ledelse av valgkomiteen på følgende:
a) Valg av foreningsstyret.
1. Leder velges for 2 år om gangen
2. 4 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 2 står på valg hvert
år.
3. 2 varamedlemmer til styret, som velges for 1 år om gangen.
b) Valg av styret til Stiftelsen Stavanger Døvesenter
1. 2 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 1 står på valg hvert
år.
2. 1 varamedlem til styret, som velges for 1 år om gangen.
c) Kulturutvalg: 4 medlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 2 står på valg
hvert år.
d) Barnetreff: 4 medlemmer som velges for 2 år omgangen, slik at 2 står på valg
hvert år.
e) Historiekomiteen: 4 medlemmer som velges for 2 år omgangen, slik at 2 står på
valg hvert år.
f) Representanter og varamenn til Norges Døveforbunds landsmøte (hvert 3. år)
g) Valgkomité: 3 medlemmer og 1 varamann. Leder velges på årsmøtet.

§7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når
minst 10 medlemmer forlanger det. Innkallingen skjer på samme måte som årsmøtet.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen, og
kan vedta vedtektsendringer dersom det er behov for det. Ekstraordinært årsmøte kan
ikke omgjøre viktige årsmøtevedtak.

§8. Medlemsmøte
Styret kan innkalle til medlemsmøter når det finner det ønskelig, eller når minst 10
medlemmer forlanger det. Det innkalles med 14 dagers varsel. Medlemsmøtene er først
og fremst av orienterende art, men kan behandle alle saker som det ikke kreves årsmøte
eller ekstraordinært årsmøte for å avgjøre. Kun medlemmer av foreningen har
stemmerett på medlemsmøtene.

§9. Samarbeidsforum
Styret innkaller til samarbeidsforum minst 4 ganger i året. Alle styrer og viktige komiteer
innenfor døvemiljøet kan delta med representant.
Hensikten med møtene er å legge til rette for samarbeid på tvers av foreninger og
komiteer innenfor døvemiljøet. Samarbeidet kan bl.a. være rettet mot å få til
fellesarrangementer og lignende, og ut fra det lage et program for virksomhetene. Videre
kan samarbeidsforumet ta opp saker som er av felles interesse.

§10. Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, derav minst 3 døve/hørselshemmede.
Alle, også varamedlemmene, har møteplikt. Styret konstituerer seg senest 14 dager etter
årsmøtet ved å velge nestleder og kasserer.

Styret oppnevner 1 representant til Stiftelsen Stavanger Døvesenters styre.
Videre velges det kontaktpersoner til underutvalgene, representanter til
underavdelinger/komiteer og eventuelle andre utvalg/råd. Styret oppnevner videre utvalg
og komiteer etter behov.

Styret er vedtaksdyktig når minst 4 stemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med
alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret ansetter
funksjonærer som trenges i foreningens arbeid, utarbeider instruks for disse og fastsetter
deres lønn. Styret skal påse at vedtektene og reglementet blir overholdt, og sørge for at
årsmøtevedtak blir gjennomført.

Lederen innkaller til styremøtene. Lederen leder og representerer foreningen i samråd
med de øvrige styremedlemmene mellom styremøtene. Nestleder fungerer som leder i
dennes fravær. Det føres protokoller fra styremøtene. Kassereren fører regnskap for
foreningen. Alle utbetalinger skal foreligges lederen for anvisning. Hvis det ikke straks
kan anvises, skal det ved slutten av hver måned forelegges lederen for anvisning.
Regnskapet skal være avsluttet pr 31.12. hvert år, og revideres før det legges frem før
årsmøtet. Kassereren sørger for at regnskapene leveres til revisjon i god tid før årsmøtet.
Kassereren utarbeider en fortegnelse over medlemmer som har stemmerett, og den skal
være lederen i hende 1 uke før årsmøtet.
Styret oppretter Ad-hoc for spesielle arbeidsoppgaver og utarbeider mandat for disse.

§11. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og forretningsmessige ledelse.
Daglig leder har ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes overordnede. Som sådan
skal han/hun også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage innstilling til styret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til styremøtene og sørger for at
sakspapirene sendes ut i rett tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider
årsmelding og sørger for at denne sammen med revidert regnskap og innkomne forslag
blir sendt medlemmene i rett tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges fram til behandling og
godkjennelse i styret før det forelegges årsmøtet.

§12. Kulturutvalget
Kulturutvalget skal planlegge og gjennomføre kulturaktiviteter for foreningen. De kan
opprette egne underavdelinger for for eksempel drama, kurs for medlemmer o.a. Planer
skal legges frem for foreningsstyret til godkjennelse. Daglig leder kan bistå med hjelp
etter behov. Utvalget konstituerer seg selv senest 14 dager etter årsmøtet ved å velge
leder.

§13. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært og ekstraordinært årsmøte med
minst 2/3 flertall.
Endringsforslagene må være styret i hende minst 6 uker før årsmøtet.

§ 14. Oppløsning og utmeldelse
Oppløsning og utmeldelse av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte, samt på
ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall blant de som har stemmerett. Ved
oppløsning eller utmelding av foreningen, tilfaller alle deres verdier NDF. Den oppløste
foreningens verdier skal oppbevares særskilt i 10 år. Hvis det i løpet av denne tiden blir
opprettet et nytt lokallag i samme distrikt, med tilsvarende formål og laget blir tilsluttet
NDF, skal verdiene overføres til dette laget. Ellers står det fritt for NDF å disponere
verdiene når de 10 årene er gått. Protokoller, dokumenter og papirer av døvehistorisk
interesse skal overlates NDF for betryggende oppbevaring.

Disse vedtektene er godkjent på det ekstraordinære årsmøtet for Norges Døveforbund –
Stavanger 20. mars 2014 og erstatter alle tidligere lover.

Hopp rett ned til innholdet