Vedtektene

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND – STAVANGER
(Stavanger Døveforening)

§ 1. Navn
Norges Døveforbund – Stavanger er en sammenslutning av døve, sterkt tunghørte oghørende i Sør-Rogaland.
Denne foreningen er en fusjon av tidligere Stavanger Døveforening, stiftet 9. desember 1900 og Sandnes døveforening, stiftet 11. november 1951, der det nye navnet ble vedtattpå den nye foreningens første ekstraordinære årsmøtet 19. september 2013, med den eldste dato som gjeldende stiftelsesdato.
Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF)

§ 2. Formål
Norges Døveforbund – Stavanger er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i Sør-Rogaland. Målet for foreningens virksomhet er å oppnå full deltakelseog likestilling i samfunnet. Norges Døveforbund – Stavanger er en språkpolitisk organisasjon og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet.

§3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i foreningen, og på den måten oppnåinnflytelse og medbestemmelse i organisasjonen. Bare medlemmer som ikke skylder medlemskontingent pr. 01.01 dette året har stemmerett på årsmøtet/ekstra ordinæreårsmøter, og kan velges til tillitsverv og til representasjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt.

Alle medlemmene plikter å følge foreningens vedtekter og bestemmelser, og de vedtak som styret/årsmøtet fatter. Styret har rett til å utelukke medlemmer som tross advarsel opptrer istrid med foreningens vedtekter og reglement. Utelukket medlem har rett til å forelegge sin sak for årsmøtet. Inn- og utmelding skal skje skriftlig til NDF.

§4. Æresmedlemskap
Styret kan, etter forslag fra medlemmer eller på eget initiativ, utnevne personer som ved oppofrende innsats eller på en annen måte har gjort seg fortjent av foreningen. Som tegn på utnevnelser tildeles æresmedlemmene foreningens æresmedalje og æresdiplom. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men beholder medlemsrettigheter.

§5. Medlemskontingent
Medlemskontingent fastsettes av NDFs landsmøte.

§6. Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes hvert år i februar/mars måned. Detinnkalles av foreningsstyret med 8 – åtte – ukers varsel, og kunngjøres ved oppslag i foreningens lokale, foreningens webside og Facebook-side.
Møtet er vedtaksdyktig når innkallingen er skjedd på foreskreven måte, uansett fremmøtet. Aldersgrense for stemmeretten er 15 år.
Valg og andre saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt valg på foreningslederen somkrever absolutt flertall. Valg skal foregå skriftlig hvis det er flere enn ett forslag. I tilfelle stemmelikhet ved valg, anvendes omvalg.

Årsmøtet behandler:

1. Valg av:

a) Møteleder
b) to referenter
c) protokollkomite på 2 personer
d) tellekorps på 2 personer

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

3. Beretning for foreningen med underavdelinger, som samlet skal utdeles minst 2 ukerfør årsmøtet.
4. Regnskap for foreningen, i revidert stand, som utdeles sammen med beretningen.
5. Innkomne saker (forslag), som må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. For vedtektsforslag er fristen 6 uker.
6. Budsjettforslag.
7. Valg, under ledelse av valgkomiteen på følgende:

a) Valg av foreningsstyret.
1. Leder velges for 1 år om gangen
2. 4 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 2 står på valg hvert år.
3. 2 varamedlemmer til styret, som velges for 1 år om gangen.

b) Valg av styret til Stiftelsen Stavanger Tegnspråkssenter
1. 2 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 1 står på valg hvert år.
2. 1 varamedlem til styret, som velges for 1 år om gangen.
c) Barnetreff: 4 medlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 2 står på valg hvertår.
d) Historiekomiteen: 4 medlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 2 står påvalg hvert år. (Med 2 representanter fra Stavanger Døves Idrettsforening (SDIF).
e) Representanter og varamenn til Norges Døveforbunds landsmøte (hvert 3. år)
f) Vedtekskomite: 2 medlemmer og 1 varamedlem, hvor medlemmene velges for 2 år om gangen, slik at 1 står på valg hvert år og varamedlem velges for ett år.
g) Valgkomité: 3 medlemmer og 1 varamann. Leder velges på årsmøtet.

§7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst10 medlemmer forlanger det. Innkallingen skjer på samme måte som årsmøtet.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen, og kan vedta vedtektsendringer dersom det er behov for det. Ekstraordinært årsmøte kan ikkeomgjøre viktige årsmøtevedtak.

§8. Medlemsmøte
Styret kan innkalle til medlemsmøter når det finner det ønskelig, eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Det innkalles med 14 dagers varsel. Medlemsmøtene er først ogfremst av orienterende art, men kan behandle alle saker som det ikke kreves årsmøte ellerekstraordinært årsmøte for å avgjøre. Kun medlemmer av foreningen har stemmerett på medlemsmøtene.

§9. Samarbeidsforum
Styret innkaller til samarbeidsforum minst 4 ganger i året. Alle styrer og viktige komiteerinnenfor døvemiljøet kan delta med representant.
Hensikten med møtene er å legge til rette for samarbeid på tvers av foreninger og komiteer innenfor døvemiljøet. Samarbeidet kan bl.a. være rettet mot å få til fellesarrangementer og lignende, og ut fra det lage et program for virksomhetene. Videre kan samarbeidsforumet taopp saker som er av felles interesse.

§10. Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, derav minst 3 døve/hørselshemmede. Alle styremedlemmer har møteplikt, varamedlemmer har kun møteplikt når hovedmedlem har meldt forfall. Styret konstituerer seg senest 14 dager etter årsmøtet hvor de velger nestleder.

Styret oppnevner 1 representant til Stiftelsen Stavanger Tegnspråksenters styre. Videre velges det kontaktpersoner til underutvalgene, representanter til underavdelinger/komiteer og eventuelle andre utvalg/råd. Styret oppnevner videre utvalgog Ad-hoc for spesielle arbeidsoppgaver og utarbeider mandat for disse og komiteer etterbehov.

Styret er vedtaksdyktig når minst 4 stemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret ansetter funksjonærer som trenges i foreningens arbeid, utarbeider instruks for disse og fastsetterderes lønn. Styret skal påse at vedtektene og reglementet blir overholdt, og sørge for at årsmøtevedtak blir gjennomført.

Lederen innkaller til styremøtene. Lederen leder og representerer foreningen i samråd medde øvrige styremedlemmene mellom styremøtene. Nestleder fungerer som leder i dennesfravær. Det føres protokoller fra styremøtene. Regnskapsfører fører regnskap for foreningen. Alle utbetalinger skal foreligges lederen for anvisning. Hvis det ikke straks kan anvises, skal det ved slutten av hver måned forelegges lederen for anvisning. Regnskapetskal være avsluttet pr 31.12. hvert år, og revideres før det legges frem før årsmøtet. Regnskapsfører sørger for at regnskapene leveres til revisjon i god tid før årsmøtet. utarbeider en fortegnelse over medlemmer som har stemmerett, og den skalvære lederen i hende 1 uke før årsmøtet.

§11. Administrasjon
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og forretningsmessige ledelse. Daglig leder har ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes overordnede. Som sådan skalhan/hun også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage innstilling til styret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til styremøtene og sørger for atsakspapirene sendes ut i rett tid. Daglig leder fører protokollen fra styremøtene, følger opp vedtak, utarbeider årsmelding og sørger for at denne sammen med revidert regnskap oginnkomne forslag blir sendt medlemmene i rett tid før årsmøtet.
Administrasjonen utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges fram til behandling oggodkjennelse i styret før det forelegges årsmøtet.

§12. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært og ekstraordinært årsmøte medminst 2/3 flertall.
Endringsforslagene må være styret i hende minst 6 uker før årsmøtet.

§13. Oppløsning og utmeldelse
Oppløsning og utmeldelse av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte, samt på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall blant de som har stemmerett. Ved oppløsning eller utmelding av foreningen, tilfaller alle deres verdier NDF. Den oppløste foreningens verdier skal oppbevares særskilt i 10 år. Hvis det i løpet av denne tiden blir opprettet et nytt lokallag i samme distrikt, med tilsvarende formål og laget blir tilsluttet NDF, skal verdiene overføres til dette laget. Ellers står det fritt for NDF å disponere verdienenår de 10 årene er gått. Protokoller, dokumenter og papirer av døvehistorisk interesse skaloverlates NDF for betryggende oppbevaring.

Disse vedtektene er godkjent på det årsmøtet for Norges Døveforbund – Stavanger

30. mars 2023 og erstatter alle tidligere lover og vedtekter.

Hopp rett ned til innholdet