Vi i NDF Stavanger har skrevet brev til Helse Stavanger HF og NRK Rogaland hvor vi mente at de har brutt et par punkter på FN konvensjonen om våre rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi har fått mange henvendelser fra døve og hørselshemmede i Stavanger og omegn for de er så frustrerte over at de ikke har fått like mye informasjon som andre. Nå gjelder det informasjon om korona-viruset som vi døve og hørselshemmede ikke har fått fordi vi verken får teksting eller tegnspråktolkning inn på TV.

Døve og Hørselshemmede følger med NRK TV både NRK1 og NRK Tegnspråk kanal – som har gitt oss informasjon med teksting og tegnspråktolking av landsdekkende informasjon. Vi som bor her i Stavanger distriktet/ Rogaland fylke har også rett på informasjon om det som skjer lokalt.

Det er meget alvorlig at vi ikke får informasjon om viruset – vi mener at dere har brutt våre menneskerettigheter – jfr FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Vi siterer fra artikkel 2, 9, 21 og 30:

Artikkel 2: Definisjoner

I denne konvensjon gjelder følgende definisjoner:

” Kommunikasjon” omfatter blant annet språk, teksting, punktskrift, taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia, så vel som skrift, lyd, lettlest språk, opplesning, alternative og supplerende kommunikasjonsformer, -midler og -formater, herunder tilgjengelig informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

” Språk” omfatter talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon,

 

Artikkel 9: Tilgjengelighet

  1. Partene skal også treffe alle hensiktsmessige tiltak for
    e) å sørge for ulike former for assistanse fra mennesker eller dyr, og fra formidlere, herunder guider, opplesere og profesjonelle tegnspråktolker, for å lette tilgjengeligheten til bygninger og andre anlegg som er åpne for allmennheten,

 

Artikkel 21: Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang til informasjon
       b) å godta og legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne i samhandling med det offentlige kan bruke tegnspråk, punktskrift, alternativ ogsupplerende kommunikasjon, og alle andre tilgjengelige kommunikasjonsformer, -midler og -formater etter eget valg,

e) å anerkjenne og fremme bruken av tegnspråk.


Artikkel 30 Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett

  1. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre ha rett til anerkjennelse av og støtte til sin spesielle kulturelle og språklige identitet, herunder tegnspråk og døvekultur.
Hopp rett ned til innholdet