Høyre/FrP regjeringen bryter Sundvollen erklæringen

 

Den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet erkjenner at dagens grunnskoletilbud til døve og hørselshemmede barn ikke er bra nok. Deres løsning er å videreføre den rød/grønne regjeringens feilslåtte politikk og ha en vente-og-se-holdning. Det er i strid med Høyres slagord: «Nye ideer, bedre løsninger»

Norges Døveforbund (NDF) ble på møtet med statsråd Torbjørn Røe Isaksen den 17. januar orientert om at regjeringen nå går fra sitt løfte om gjeninnføring av statlige grunnskoler for hørselshemmede. Det er sjokkerende at regjeringen etter så kort tid i regjeringsposisjon, og uten å sette seg godt nok inn i problemsstillingen, bryter løftet sitt.

Tvillingskolemodell – et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune

NDF ønsker seg ikke tilbake til de gamle statlige døveskolene slik vi kjenner fra tidligere.

NDF mener at fremtiden er å satse på tvillingskolemodellen som vil passe for svært mange hørselshemmede elever. Modellen går ut på at vanlige skoler på større plasser har hørselsavdeling for elever med ulike grader av hørselstap.

Denne modellen vil sikre et bærekraftig miljø blant hørselshemmede elever og et bærekraftig hørsels – og språkfaglig miljø ved skolen.

Modellen kan også gi plass til deltidstilbud til hørselshemmede elever som av ulike grunner velger å gå integrert i hjemskolen sin, men som har behov for å være noen uker i året i et språkmiljø på sine egne premisser. Foreldrene og de hørselshemmede barna vil med den modellen kunne velge om barna skal gå integrert i hjemskolen eller gå på tvillingskolen sammen med andre hørselshemmede, og hørende skolebarn.

Ministeren viser til at det er brukt titalls millioner til planlegging og bygging av Nattland skole i Bergen, men å bruke dette som en del av begrunnelsen for at det er for sent å snu er direkte misvisende.

Tvert imot har vi sagt at vi ønsker denne modellen velkommen flere steder i landet. En skole hvor hørende og hørselshemmede barn og unge går sammen, og hvor de hørselshemmede får et tilrettelagt tilbud.

Det vi blant annet har bedt om er at staten finansierer eventuelle ekstrautgiftene til bostedskommune til elever som bor i pendleravstand fra en tvillingskole, slik at det blir kostnadsnøytralt for kommunene. Dette for at ikke en eventuell merkostnad for hjemkommunene skal stenge for barnets mulighet til å få et tilrettelagt skoletilbud i samhandling med andre hørselshemmede i et stort skolemiljø.

Når den blå/blå regjeringen snakker om gjeninnføring av statlige grunnskoler for hørselshemmede mener NDF nødvendigvis ikke at staten skal eie og drifte disse skolene alene. En måte er å organisere tvillingskolene som et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune. Sentralt er at staten gir kommunene med tvillingskoler økonomiske midler tilsvarende merkostnadene det medfører å ha hørselshemmede elever. Vi ser at mange hørselshemmede elever ikke får det skoletilbudet de har krav på grunn av kommunenes manglende kompetanse om hørsel og tegnspråk og/eller fordi kommunene mener det er for dyrt.

Språk og identitet

Språk læres i interaksjon med andre og hørselshemmede trenger derfor å komme sammen for å danne (naturlige) språkmiljøer, bygge sosiale nettverk og identitet og gi hverandre støtte. Alt for mange barn føler seg isolert som eneste hørselshemmede elev i en klasse av hørende.

For mange har læringsutbytte og selvfølelse har blitt lav noe som har resultert i behov for spesialundervisning hvor årsaken faktisk ikke ligger hos barnet, men miljøet.

Fullverdig oppvekst

Målet må være å gi døve og hørselshemmede et godt språk, uavhengig av språkmodalitet (her; norsk eller tegnspråk), en positiv selvfølelse og fullverdig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Det er solid forskningsmessig grunnlag for å hevde at tegnspråk og tegnspråklige miljøer øker sannsynligheten for at hørselshemmede skal nå disse målene. Tegnspråk er et mer tilgjengelig språk for mange hørselshemmede og det letter den talespråklige innlæringen.

Sterke krefter som ser hørselsfeltet i svart/hvitt har i tiår kjempet for nedleggelse av døveskolene. Vi opplever at disse dogmatiske kreftene bidrar til å gjøre det vanskelig for hørselsfeltet å nærme seg hverandre og oppnå omforente løsninger.

Til tross for regjeringens løftebrudd står målet vårt fast: Et fullverdig grunnskoletilbud til døve og hørselshemmede barn betinger blant annet at staten ved kunnskapsdepartementet må bli en mer synlig og aktiv part i utvikling, – og gjennomføring av skoletilbudet.

Med løftebruddet fra regjeringen konstaterer vi at det kan ta lengre tid å få utviklet skoletilbud som mange foreldre mener er helt nødvendig for at deres barn skal få et godt og fullverdig start på livet.

Siste ord om denne saken er ennå ikke sagt!
For nærmere informasjon kan undertegnede kontaktes.

 

Oslo den 19. januar 2014

Med vennlig hilsen

 

Bjørn A. Kristiansen (sign)                                          Aina Th. Fossum (sign)

Generalsekretær                                                           Oppvekstkonsulent

bjorn@doveforbundet.no                                         aina.th.fossum@doveforbundet.no

Mobil 924 57 516 (kun sms)                                        Mobil 402 03 313

Sentralbord 23 31 06 30

Hopp rett ned til innholdet